Terug

Reglement

ALGEMEEN

ART 1. FEBE (Federatie van de Betonindustrie), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Vorstlaan 68 bus 5 in 1170 Watermaal-Bosvoorde, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die van start gaat op 15 maart 2021 en eindigt op 31 mei 2021 inclusief.

Het verloop van deze wedstrijd is als volgt:

 • Van 15/03/2021 – 00u00 t.e.m. 25/04/2021 – 23u59: inschrijvingen en indienen van projecten
 • Periode van 26/04/2021 t.e.m. 29/04/2021: bijeenkomst van de jury
 • 30/04/2021: Bekendmaking van de finalisten
 • 03/05/2021- 14u00: aanvang van de publieksstemming
 • 14/05/2021 – 23u59: einde van de publieksstemming
 • Periode van 25/05/2021 t.e.m. 31/05/2021: bekendmaking van de laureaten

De wedstrijd vindt uitsluitend op Belgische grondgebied plaats.

ART 2. Onderhavig reglement bepaalt de algemene voorwaarden die gelden voor deze wedstrijd.

 

DEELNAME

ART 3. Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk (i) voor studenten van minimum 18 jaar oud, die (ii) een bouwkunde- en/of architectuur gerelateerde opleiding volgen (iii) aan een Belgische universiteit of hogeschool. De wedstrijd is enkel open voor studenten in:

 • het laatste jaar van een Professionele Bacheloropleiding;
 • het laatste jaar van een Academische Bacheloropleiding of schakelprogramma;
 • de laatste twee jaren van een Masteropleiding (industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur, ingenieur-architect); of
 • de laatste twee jaren van een opleiding architectuur.

Zijn uitgesloten voor deelname aan de wedstrijd:

 • De organisatoren van deze wedstrijd, alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de organisatoren alsook iedere persoon die zou kunnen hebben meegewerkt aan de uitwerking van onderhavige wedstrijd of het reglement ervan;
 • De familieleden, in de eerste graad, van de personen die worden beoogd in voorgaande alinea, alsook de personen die samenwonen met voornoemde personen;
 • De laureaten van voorgaande edities van de wedstrijd.

ART 4. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dienen de studenten een team te vormen van 2 personen. Voor een geldige deelname aan de wedstrijd moet elke groep in de periode die werd bepaald in artikel 1 de volgende handelingen voltooien:

Via de website www.haalmeeruitbeton.bewww.tirelemaximumdubeton.be:

 • Surf naar de bovenstaande website;
 • Vul de persoonsgegevens van de groepsleden in vanaf 15 maart 2021 (naam, voornaam, GSM-nummer, geldig e- mailadres, faculteit (campus)) om een account te creëren op het platform (één account per team van twee deelnemers); De twee studenten kunnen aan verschillende faculteiten ingeschreven zijn;
 • Ga expliciet en onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van onderhavig reglement;
 • Het aanvaarden van het reglement door één van de twee groepsleden, betekent impliciet de aanvaarding door het tweede groepslid;
 • Upload je project op het platform tussen 15 maart 2021 en 25 april 2021 om deel te nemen aan de wedstrijd (zie artikel 1);
 • Respecteer de voorwaarden voor deelname:
  – Realiseer een video die de voordelen van prefab beton aantoont met de nadruk op het aspect duurzaamheid.
  – Verzend de video naar de server.

ART 5. In de te realiseren video moeten de voordelen van prefab beton worden uitgelegd, met de nadruk op het aspect duurzaamheid. De duur van de video moet tussen 90 en 180 seconden liggen. De video kan in het Frans, Nederlands of Engels worden gemaakt. Het gebruik van ondertitels is toegestaan.

ART 6. Elke student die beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 3 kan één keer deelnemen tijdens de volledige looptijd van de wedstrijd (controle via naam, voornaam en GSM-nummer).

ART 7.  FEBE en elk ander bedrijf of persoon die bijdraagt tot de organisatie van de wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of vertragingen die worden veroorzaakt door de internetproviders.

ART 8. Wanneer een groep zich inschrijft, zal de student die het account aanmaakt een e-mail ontvangen om de registratie te bevestigen. Het e-mailadres van de tweede student wordt in de databank geregistreerd.

ART 9. Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoonkosten, kosten voor de internetverbinding) zijn volledig voor rekening van de deelnemers. De deelnemers kunnen onder geen beding de terugbetaling van de kosten voor de deelname vorderen bij de organisator.

ART 10. Elke deelname die de verplichtingen van artikelen 3, 4, 5 en 6 niet respecteert, zal worden beschouwd als onbestaande en hieruit volgt automatisch de uitsluiting van de deelnemers.

ART 11. Ingediende projecten die onvolledig of laattijdig, buiten de periode die wordt vermeld in artikel 1, worden verstuurd naar de server, zullen als ongeldig worden beschouwd.

ART 12. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen op de website en/of met het mailingsysteem, noch voor eventuele tegenstrijdigheden tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie van de deelnemer.

ART 13. Het indienen van projecten op een andere wijze dan via de in artikel 4 uiteengezette procedure is niet toegestaan. Het ingezonden project kan na inzending niet worden aangepast. Deelname is strikt nominatief, en de deelnemer mag in geen geval meespelen onder meer dan één pseudoniem of namens een andere deelnemer. In het geval van meervoudige deelname door één persoon, met name door het gebruik van meerdere e-mailadressen/ mobiele telefoonnummers (of door het gebruik van verschillende identiteiten of andere middelen om zich meerdere keren in te schrijven), zullen alle inzendingen worden afgewezen en als ongeldig worden beschouwd.

ART 14. Door hun project in te zenden, verklaren de studenten dat ze de principes van de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten die van kracht zijn op het Belgische grondgebied respecteren. Ze geven de organisator tevens de toestemming om de ingezonden projecten te gebruiken in zijn communicatie en verstrekken hem kosteloos en exclusief alle intellectuele eigendomsrechten over het materiaal, eveneens voor wereldwijd gebruik, gedurende de volledige geldigheidsperiode van deze rechten voor het gebruik binnen de context van de wedstrijd, zonder verdere beperkingen en in de breedst mogelijke betekenis van de wet. In dat kader zorgt de deelnemer ervoor dat eventuele andere rechthebbenden op dezelfde manier hun rechten met betrekking tot het materiaal verstrekken. Deze overdracht omvat het recht om het project te (laten) kopiëren, verdelen en/of aan te passen, via alle mogelijke middelen en procedures en op alle dragers. Elke deelnemer bevestigt dat hij vooraf de toestemming kreeg van alle personen die worden vertegenwoordigd in het project om het te versturen of te downloaden voor de wedstrijd, alsook om het te publiceren op alle media die worden beheerd door FEBE. Indien er minderjarigen op de beelden te zien zijn, bevestigt de deelnemer dat hij de expliciete toestemming kreeg van de ouders of de wettelijke voogden (toestemming om de beelden te nemen en deze te gebruiken met het oog op verspreiding onder het grote publiek, ongeacht de drager). Het project dat wordt ingediend door de deelnemer mag geen enkel lasterlijk, beledigend, pornografisch, racistisch, aanstootgevend, illegaal of immoreel element bevatten. Het mag geen product of situatie weergeven dat bij wet werd verboden. FEBE behoudt zich het recht voor om elk project, of een gedeelte ervan, te elimineren indien het de voorwaarden van onderhavig reglement niet respecteert. Bijgevolg kan de organisatie naar eigen goeddunken elke deelnemer of bijdrage op deze basis uitsluiten van deze wedstrijd.

ART 15. De organisator kan op elk moment een persoon uitsluiten voor deelname aan de wedstrijd die wordt georganiseerd door FEBE voor een bepaalde periode naar aanleiding van een inbreuk op één van de voorwaarden voor deelname of in het geval van misbruik, oplichting of onbetrouwbare deelname aan de wedstrijd.

 

AANSTELLING VAN DE FINALISTEN EN LAUREAAT-STUDENTEN

ART 16. De inzendingen voor de projecten worden afgesloten op 25 april 2021 om 23u59. De jury zal vervolgens 10 projecten nomineren die worden getoond op het platform. De 20 geselecteerde studenten ontvangen een e-mail waarin hun finalistenstatus wordt meegedeeld en ze krijgen een link die ze kunnen delen op de sociale netwerksites om stemmen te ronselen bij het grote publiek van 3 tot 14 mei 2021 (eindigt om 23h59).

ART 17.  De online stem van het publiek heeft betrekking op de projecten die door de jury als finalisten zijn aangewezen.

ART 18. De beslissingen van de jury zijn niet onderhevig aan beroep. De organisator behoudt zich het recht voor om te controleren of een student die werd aangesteld als finalist of laureaat, voldoet aan de voorwaarden voor de inschrijvingen die werden vermeld in het volledige reglement. Voor hun identificatie moeten de laureaten een kopie van hun identiteitskaart, alsook een attest van hun inschrijving aan de school die ze hebben opgegeven bij hun registratie voor de wedstrijd kunnen voorleggen. Indien de gegevens van het deelnemingsformulier niet overeenstemmen met de gegevens op de identiteitskaart, alsook het attest van het inschrijvingsbewijs, zal de prijs niet worden overhandigd aan de betrokken personen.

ART 19. De jury zal de projecten als volgt beoordelen: Originaliteit (5 punten) – Creativiteit (5 punten) – Duidelijkheid (5 punten) – Argumentatie (10 punten) – Voordelen van prefab beton (10 punten) – Duurzaamheid (10 punten) – Snelheid (5 punten) voor een totaal van 50 punten.

ART 20. De factor ‘snelheid’ die wordt vermeld in artikel 19, wordt als volgt berekend:

 • Inschrijving van de studenten op de website tussen 15/03/2021 om 00u00 en 27/03/2021 om 23u59, de studenten behouden hun 5 punten.
 • Inschrijving van de studenten tussen 28/03/2021 om 00u00 en 08/04/2021 om 23u59, de studenten verliezen 1 punt.
 • Inschrijving van de studenten tussen 09/04/2021 om 00u00 en 18/04/2021 om 23u59, de studenten verliezen 2 punten.
 • Inschrijving van de studenten tussen 19/04/2021 om 00u00 en 23/04/2021 om 23u59, de studenten verliezen 3 punten.
 • Inschrijving van de studenten tussen 24/04/2021 om 00u00 en 25/04/2021 om 23u59, de studenten verliezen 4 punten.

ART 21. De jury selecteert maximaal 10 finalisten (zie artikel 16). Deze worden onderworpen aan een online public voting. Via deze stemming duidt het publiek 3 winnaars aan (de projecten met de meeste stemmen). Onder deze 10 projecten duidt de Jury ook één winnaar van de jury aan. De winnaars van de publieksprijs komen niet in aanmerking om de prijs van de jury winnen. Aan het einde van de wedstrijd via public voting, zullen eventuele ex-aequo resultaten als volgt worden beslist: het project dat als eerste werd ingediend op de server ontvangt de prijs.

 

PRIJZEN EN BELONINGEN

ART 22. De laureaat studenten winnen volgende prijzen in onderstaande volgorde (elke groep krijgt 2 identieke geschenken – 1 per student):

Prijs van de jury: een Apple computer- MacBook Air 512 GB
1ste prijs van het publiek: een Apple computer- MacBook Air 512 GB
2e prijs van het publiek: een Apple Iphone 12 256 GB
3e prijs van het publiek: een Sony PlayStation 5

ART 23. Het aantal laureaat-studenten is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Dit aantal wordt bepaald door een vermenigvuldigingsfactor van 3. Voor elke 3 ingeschreven projecten, maakt 1 groep (van 2 studenten) kans op eenprijs met een maximum van 4 groepen (8 studenten) in totaal. Concreet betekent dat: bij 3 ingeschreven projecten, zal 1 groep (2 studenten) de prijs winnen; bij 6 ingeschreven projecten, zullen 2 groepen (4 studenten) een prijs winnen; bij 9 ingeschreven projecten, zullen 3 groepen (6 studenten) een prijs winnen; bij 12 ingeschreven projecten, zullen 4 groepen (8 studenten) een prijs winnen, deze laatste combinatie is het maximumaantal laureaten dat in aanmerking kan komen voor de prijs.

ART 24. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, noch omruilbaar en noch uitkeerbaar in cash. De winnaars hebben tot en met 31 december 2021 de tijd om hun prijs te claimen. Eenmaal deze termijn is verstreken, hebben ze niet langer recht op hun prijs.

ART 25. FEBE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke incidenten of schade die (on)rechtstreeks wordt berokkend door de gewonnen prijzen. Een prijs is onverdeelbaar en moet als dusdanig worden aanvaard.

ART 26. De prijs zal onder de winnaars worden verdeeld naargelang de beschikbaarheid van de prijs. FEBE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering, het einde van de voorraad en vertragingen in het ontwerp van de prijzen. Als een prijs niet meer beschikbaar is, zal FEBE een vergelijkbare prijs aanbieden.

 

PERSOONSGEGEVENS

ART 27. FEBE alsook de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de prijzen rechtstreeks in de handen van de winnaars te overhandigen en om hun naam alsook de foto’s die worden genomen tijdens de overhandiging van de prijzen te gebruiken voor promotionele doeleinden.

ART 28. Door deel te nemen aan de wedstrijd erkennen en accepteren de deelnemers dat de persoonsgegevens die ze hebben gedeeld met FEBE worden verzameld, verwerkt, gebruikt en kunnen doorgegeven worden aan iedere derde met het oog op het verloop van de wedstrijd, en dit tot drie maanden na de laatste stap in de planning zoals vermeld in artikel 1. De deelnemers beschikken over het recht op wijziging, toegang, enz. zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De organisatoren zullen worden beschouwd als de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens binnen voornoemde Verordening.

ART 29. De persoonsgegevens van de deelnemers worden na afloop van de wedstrijd niet opgenomen in een databank, en worden enkel nog meegedeeld aan derden voor de uitreiking van de prijzen.

ART 30.  De organisator zal alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens geheim te houden. Door te klikken op de toets “verzenden” om de persoonsgegevens te verzenden, erkent de gebruiker en gaat hij ermee akkoord dat de verzending van deze gegevens via het internet risico’s kan inhouden.

ART 31. De organisator kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden geacht voor het feit dat bepaalde persoonsgegevens niet worden beschermd tegen eventuele abstractie en tegen het risico op besmetting met eventuele virussen die circuleren op het internet.

 

TEGENWERPING EN KLACHTEN

ART 32. Deelname aan deze wedstrijd vooronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement en er zal geen rekening worden gehouden met eender welke tegenwerping. Elke klacht met betrekking tot onderhavige wedstrijd moet schriftelijk worden verstuurd binnen de 7 werkdagen na afloop van de wedstrijd. U dient deze brief te versturen naar de maatschappelijke zetel van FEBE. Mondelinge of telefonische klachten zullen onder geen beding worden behandeld. Klachten die buiten deze termijn worden ingediend of niet schriftelijk worden meegedeeld, zullen niet worden behandeld.

ART 33. Onderhavig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil binnen de toepassing van deze wetgeving valt onder het gezag van de rechtbank van Brussel.

ART 34. De deelnemers die een kopie van onderhavig reglement wensen te ontvangen, moeten hun aanvraag indienen met een vooraf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe aan: Federatie van de Betonindustrie, Vorstlaan 68 bus 5 – 1170 Brussel, met vermelding van “Reglement Wedstrijd Haal meer uit beton”. Zij kunnen het ook per e-mail ontvangen door een e-mail te sturen naar mail@febe.be.

ART 35. In het geval van tegenwerping of ontevredenheid, zullen de deelnemer of zijn vertegenwoordiger(s) zich schikken naar de beslissing van FEBE.

ART 36. FEBE en elke andere interveniërend kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden wijzigen naar aanleiding van overmacht.

 

VARIA

ART 37. De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om de wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de wil van de organisatoren dit rechtvaardigen. Ze zijn dan ook niet verantwoordelijk indien de wedstrijd zou worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd wegens deze omstandigheden.

ART 38.  Elke vorm van schade die zou worden berokkend door het gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer door personen buiten de dienst, mogen niet worden toegewezen aan de organisator. De organisator wijst elke vorm van verantwoordelijkheid af en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van en/of vertragingen in de levering van de prijzen. In het geval van verlies nadat de organisator de prijs heeft overhandigd aan de koerierdienst voor levering, zal de organisator ervan uitgaan dat de prijs werd afgeleverd en kan er geen enkele andere prijs worden overhandigd aan de winnaar.

ART 39. Deelname aan de wedstrijd via het internet veronderstelt de kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met inbegrip van de technische vermogens, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen en door te sturen.

ART 40. FEBE draagt de grootste zorg voor de organisatie van de wedstrijd en het beheer van zijn website. Het is echter mogelijk dat informatie die wordt overgenomen of gegeven niet volledig of foutief is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website van de wedstrijd of op andere (promotionele) dragers die publiekelijk worden verspreid door FEBE, van welk aard dan ook, kunnen niet worden tegengeworpen aan FEBE, noch kunnen ze FEBE bepaalde verplichtingen opleggen.

ART 41. Het uitsluiten van de verantwoordelijkheid van FEBE zoals hierboven vermeld, is tevens geldig voor het ondersteunend personeel van FEBE en voor derden die handelen namens FEBE.

ART 42. FEBE behoudt zich het recht voor om beslissingen te nemen in het geval van geschillen.